Home Tag "emotion"
ล่าสุดเพิ่งได้หนังสือเก่ามากเล่มนึง มีคนให้มาชื่อว่า “ธรรมะเพื่อการละวางอัตตาตัวตน” โดยอาจารย์สุดใจ ชื่นสำนวน อ่านบทแรกแล้วชอบมากเลยอยากเอามาแชร์กันค่ะ (357)